REALIZOWANE PROJEKTY UNIJNE

1) Projekt  „Zaprojektowanie i wdrożenie na rynek nowych produktów dla budownictwa ekologicznego”.


Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców.

Numer projektu: POIR.02.03.05-14-0052/18
Wartość projektu: 900 320,00 PLN
Kwota dofinansowania: 486 300,00 PLN

Celem projektu jest wsparcie wdrożenia na rynek nowych produktów izolacyjnych dla budownictwa – linii produktów DUO i INSTAL PANEL przy wykorzystaniu modelu tworzenia wartości rynkowej produktów przez wdrażanie autorskich wzorów i współpracę z projektantami. Usługi w ramach projektu pozwolą na stworzenie kompleksowych projektów wzorniczych produktów i ich opakowań, a w efekcie pozwolą na dywersyfikację oferty Styropmin Sp. z o.o.

2) Projekt  „Wdrożenie innowacyjnej technologii SYSTEM STABILIZACJI I SKRÓCENIA PROCESU PRODUKCJI WYROBÓW TERMOIZOLACYJNYCH EPS Z WYKORZYSTANIEM ENERGII ODZYSKANEJ do produkcji styropianu dla budownictwa energooszczędnego”

Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  2014 – 2020 Oś priorytetowa  III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Numer projektu: POIR.03.02.02-00-0198/16

Wartość projektu: 16 694 153,00 PLN

Kwota dofinansowania: 6 000 000,00 PLN

Celem projektu jest wdrożenie w Styropmin Sp. z o.o. autorskiej, innowacyjnej technologii spieniania i formowania polistyrenu (styropianu) opartej o unikatowy proces produkcyjny opracowany przez dział badawczo-rozwojowy przedsiębiorstwa. Wdrożenie technologii pozwoli na wprowadzenie do produkcji znacząco ulepszonego produktu – styropianu o unikatowych właściwościach technicznych i użytkownych w stosunku do produktów dostępnych na rynku w Polsce i Europie.

3) Projekt „Opracowanie innowacyjnych produktów izolacyjnych dla budownictwa energooszczędnego”

Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw

Numer projektu: RPMA.01.02.00-14-5636/16

Wartość projektu: 5 591 932,50 PLN

Kwota dofinansowania: 3 032 219,24 PLN

Celem projektu jest opracowanie grupy innowacyjnych produktów – styropianów o zwiększonych parametrach izolacyjności, odporności na wilgoć oraz akustyki a także zwiększonej ognioodporności. Planowana do wdrożenia w wyniku projektu rodzina produktów termoizolacyjnych będzie w znaczący sposób przewyższać produkty dostępne obecnie na rynku polskim, a także wyróżniać się na rynkach europejskich.

4) Projekt „Wdrożenie platformy B2B integrującej procesy handlowe zachodzące pomiędzy P.P.U.H. „Styropmin” Sp. z o.o. a Partnerami.”

Działanie 8.2

Cel projektu:
Projekt zakłada wdrożenie technologii informatycznych umożliwiających usprawnienie oraz stworzenie nowego sposobu obsługi procesów zachodzących w pomiędzy partnerami. W celu wprowadzenia oczekiwanych zmian przewidywane jest uruchomienie trzech podstawowych elementów systemu:

  1. Platforma WEB
  2. Rozwiazania mobilne
  3. Interfejsy API

których wdrożenie pozwoli zintegrować i zautomatyzować procesy zachodzące pomiędzy P.P.U.H. „Styropmin” Sp. z o.o. a Partnerami.